دانلود فایل word جایگاه مشارکت شهروندان در بهبود فرآیند مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جایگاه مشارکت شهروندان در بهبود فرآیند مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر آمل :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

محیط شهری پیچیده, پویا, متنوع و چند وجهی است که مستلزم طراحی یک سیستم چند وجهی و مشارکتی در مدیریت است و حکمرانی خوب شهری این قابلیت را فراهم کرده است. الگوی حکمریایی خوب شهری به عنوان فرآیند مشارکتی توسعه تعریف می شود که به موجب آن همه ذیفعان شامل حکومت, سازمان های دولتی و جامعه مدنی وسایلی را برای حل مشکلات شهری فراهم می کند.در این الگو مسیولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای برنامه ریزی و کنترل از پایین به بالا توسط سازمان های غیر دولتی و نهادهای مردمی فراهم شده است. این مقاله با هدف بررسی معیارهای مشارکت شهروندان در بهبود فرآیند مدیریت شهری آمل بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری تدوین شده است و بررسی معیارهای مشارکت شهروندان (اعتماد, آگاهی, مشارکت مردمی, نظارت و انسجام)پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحلیل بوسیله آمار استنباطی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با کمی دقت می توان دریافت که مفاهیم و شاخصه های حکمرانی خوب شهری یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن مقتدرسازی شهروندان است. مقتدر سازی فرآیندی است که از طریق آن افراد به اندازه کافی قدرت می یابند تا در رویدادها و فعالیت موسساتی که بر زندگی آنها اثر می گذارد, مشارکت کنند. بدون مشارکت فعال شهروندان, مدیریت شهری در مفهوم واقعی آن تحقق نخواهد یافت و مدیریت شهری در چهارچوبی محدود و ایستا و بدون مشارکت شهروندان با اعمال قدرتی یک سویه و مسلط در تصمیم گیری نسبت به مسایل شهر و شهروندان باقی خواهند ماند

لینک کمکی