دانلود فایل word تدوین راهبردهای موثر بر توانمند سازی درآمد پایدار در شهرهای گردشگر پذیر, نمونه مورد مطالعه شهر کلاردشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تدوین راهبردهای موثر بر توانمند سازی درآمد پایدار در شهرهای گردشگر پذیر, نمونه مورد مطالعه شهر کلاردشت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت در مناطق شهری و نیز تنوع در الگوی مصرف در شهروندان از یک سو میزان هزینه های شهری را افزایش داده و از سوی دیگر چالش کسب درآمد از راه های جدید و منحصر به فرد از سوی شهرها نیز رقابت میان شهر ها و مدیران شهرها را ایجاد نموده است. یکی از الگوهای تامین درآمدی توجه به توان های گردشگری و توانمند سازی شهرها بر پایه این مزیت است. از این رو این حقیق نیز با هدف تشخیص الگوهای درآمدی در شهر گردشگر پذیر کلاردشت و ارتباط این الگو با برنامه ریزی استراتژیک جهت توانمند سازی درآمد پایداردر این شهر ارایه گشته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی و میدانی است. روش تعیین حجم نمونه در این پژوهش, تشکیل کارگروه دلفی (انتخاب 35 کارشناس متخصص و نخبه مشتمل بر اساتید دانشگاه, کارمندان حوزه مالی شهرداری, میراث فرهنگی) بوده است. درراستای تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از اصول برنامه ریزی استراتژیک به تدوین راهبردهای موثر در زمینه توانمند سازی درآمد شهر کلاردشت مبادرت خواهد شد. نتایج نشان می دهد ارایه راهبردهایی همچون افزایش سطح درآمد شهرداری و شهروندان از حضور گردشگران داخلی و خارجی, ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی(مدیریت یکپارچه) و نیز بین طرح های فرادست و محلی در کلاردشت, افزایش مشارکت شهروندان در کسب درآمد شهرداری وهمکاری و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت توسعه اقتصادی و گردشگری در کلاردشت به عنوان مهم ترین استراتژی ها در زمنیه توانمد سازی شهر کلاردشت در حوزه ارتقای سطح درآمد شهری می باشد.

لینک کمکی