دانلود فایل word شبیه سازی سه بعدی و آزمایش تجربی توزیع کرنش پلاستیک در آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند نانوساختاری اکستروژن دوطرفه در کانال های هم مقطع DECLE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبیه سازی سه بعدی و آزمایش تجربی توزیع کرنش پلاستیک در آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند نانوساختاری اکستروژن دوطرفه در کانال های هم مقطع DECLE :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بهبود یکنواخت ریزساختار و خواص مکانیکی در جهت های مختلف, به شدت به کرنش پلاستیک و توزیع همگون آن بستگی دارد, بطوریکه اعمال کرنش ناهمگون منجر به شکل گیری غیریکنواخت ریزساختار در نقاط مختلف قطعه کار و در نهایت خواص مکانیکی متفاوت می شود. هدف از انجام این تحقیق, بررسی توزیع کرنش پلاستیک در آلیاژ آلومینیوم7075 تحت فرآیند نانوساختاری اکستروژن دوطرفه در کانال های هم مقطع DECLE در دمای 400 C با سرعت پرسکاری mm/s 13 با استفاده از روش اجزا محدود و بکارگیری مدل ساختاری آرنیوس Arrhenius است. نتایج نشان داد که انجام سه مرحله فرآیند DECLE باعث کاهش ضریب ناهمگونی کرنش پلاستیک از 3.04 در پاس اول به 2.33 در پاس سوم و در نهایت افزایش یکنواختی توزیع کرنش پلاستیک در آلیاژ آلومینیوم 7075 می شود

لینک کمکی