دانلود فایل word شبیه سازی المان محدود فرآیند برنیشینگ برای تحلیل اثر عوامل فرآیند بر کرنش پلاستیکی و تنش پسماند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبیه سازی المان محدود فرآیند برنیشینگ برای تحلیل اثر عوامل فرآیند بر کرنش پلاستیکی و تنش پسماند :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

برنیشینگ یک فرآیند با تغییر شکل پلاستیکی کم برای بهبود خواص سطح و عمر کاری با اعمال کرنش پلاستیکی در نزدیکی سطح و تنش پسماند فشاری است. در این فرآیند پارامترهای زیادی وجود دارد که بر تنش پسماند و کرنش پلاستیکی تاثیر گذار می باشند. .شبیه سازی فرآیند برنیشینگ با در نظر گرفتن عمق برنیشینگ, نرخ پیشروی و تعداد پاس بهعنوان پارامترهای ورودی فرآیند برای فولاد 1045 انجام شد. پس از پیدا کردن اثرات پارامترها, توزیع کرنش پلاستیکی و تنش پسماند در سطح بهینه به دست آمد. همچنین آنالیز واریانس برای فهمیدن اینکه کدام پارامتر بیشترین اثر را بر عملکرد فرآیند دارد انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تنش پسماند فشاری و کرنش پلاستیکی با افزایشتعداد پاس و عمق برنیشینگ, افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که نرخ پیشروی کمترین اثر را دارد. مشخص شد که پارامترهای بهینه برای کرنش پلاستیک و تنش پسماند بیشینه شامل عمق برنیشینگ 0/08 میلی متر, 3 پاس و نرخ پیشروی 1000 میلیمتر بر دقیقه است

لینک کمکی