دانلود فایل word بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی و تعیین خواص مواد لوله ای فولادضد زنگ 316 با استفاده از روش انرژی به صورت تحلیلی و به کمک آزمون بادکردگی آزاد لوله می باشد. مبنای روش انرژی بر توازن انرژی وارد شده به سیستم و انرژی صرف شده برای تغییرشکل لوله است. در این روش رابطه ای تحلیلی برای رفتار ماده (معادله ساختاری) به علاوه تخمین مناسب پروفیل (نیمرخ) برای بادکردگی درنظر گرفته می شوند. همچنین به کمک روابط تحلیلی, مقادیر کرنش ها و به تبع آنها کرنش موثردر لوله بادکرده در حالت دوبعدی محاسبه می شوند. با مساوی قرار دادن مقادیر کار خارجی اعمال شده به سامانه و انرژی کرنشی ناشی از تغییرشکل لوله در وضعیت های میانی شکل دهی, رابطه ای برحسب مجهولات ضریب استحکام و نمای کرنش سختی معادله تنش-کرنش به دست می آید. با حل دستگاه معادلات غیرخطی منتج از تیوری تقریب و کمینه کردن رابطه مجموع مربعات خطا, ضرایب مجهول تعیین می شوند. در انتها برای صحه گذاری نتایج, فرایند بادکردگی با رابطه رفتار ماده به دست آمده از این روش در نرم افزار اجزا محدود شبیه سازی می شود و تغییرشکل ها با نتایج واقعی مقایسه شدند.

لینک کمکی