دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سنگزنی بر زبری سطح پوشش WC-10Co-4Cr ایجاد شده به روش HVOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سنگزنی بر زبری سطح پوشش WC-10Co-4Cr ایجاد شده به روش HVOF :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه کاربرد پوشش های سرمت به روش پاشش حرارتی با سوخت اکسیژن در سرعت بالا HVOF, در صنایع مختلف, بسیار مورد توجه می باشد. زبری سطح پوشش های کاربیدی پس از فرایند پاشش حرارتی, بالاتر از مقادیر قابل قبول در شرایط کاربردی است, بنابراین به منظور دستیابی به زبری سطح مطلوب, سطح پوشش توسط فرایند سنگ زنیپرداخت می شود. در این پژوهش, تاثیر تغییرات همزمان سه پارامتر اصلی فرایند سنگ زنی شامل سرعت برش, نرخ پیشروی و عمق برش بر زبری متوسط سطح پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور, از طراحی آزمایش به روش فاکتوریل کامل برای انجام فرایند سنگ زنی نمونه های آزمایشگاهی و از آنالیز واریانس برای تعیین میزان تاثیر پارامترهای فرایند سن گزنی بر زبری سطح پوشش استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش عمق برش و نرخ پیشروی و کاهش سرعت برش, زبری متوسط سطح پوشش WC-10Co-4Cr افزایش می یابد. نرخ پیشروی بیشترین تاثیر 46/64% را بر زبری پوشش داشته و پس از آن به ترتیب سرعت برش 35/53% و با فاصله بیشتر عمق برش 15/03% موثر می باشند.

لینک کمکی