دانلود فایل word بررسی رابطه سبک زندگی با بهزیستی معنوی در جانبازان متاهل استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه سبک زندگی با بهزیستی معنوی در جانبازان متاهل استان هرمزگان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی و مولفه های دهگانه آن با بهزیستی معنوی جانبازان متاهل استان هرمزگان انجام گرفته-است. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه جانبازان متاهل استان هرمزگان که طبق جدول مورگان, 90 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. مطالعه حاضر توصیفی از توع همبستگی می باشد. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) و پرسشنامه بهزیستی معنویاستفاده شد. تحلیل داده ها با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد مولفه های سبک های زندگی 30 درصد از واریانس بهزیستی معنوی را تبیین می کند.

لینک کمکی