دانلود فایل word مقاله آگاهی عطاران شهر تهران از ویژگی‌های گیاهان دارویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله آگاهی عطاران شهر تهران از ویژگی‌های گیاهان دارویی :


تعداد صفحات :13

با توجه به فعالیت گسترده عطاران در بکارگیری گیاهان دارویی در زمینه مشکلات مربوط به سلامت, این مطالعه با هدف بررسی آگاهی عطاران شهر تهران از ویژگی‌های گیاهان دارویی انجام گرفت. پس از تعیین حیطه‌های اصلی بررسی آگاهی, پرسشنامه‌ای با 52 عبارت با نظر گروه مشاوران تخصصی طراحی گردید. پایایی کلی پرسشنامه مزبور در سنجش آگاهی عطاران, 82 درصد به دست آمد. 206 نفر از عطاران شهر تهران با نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی و در قالب 34 خوشه انتخاب گردیدند. پرسشگران آموزش دیده از طریق مراجعه به محل عطاری, به پرسشگری اقدام کردند.
امتیاز کلی عطاران از پرسشنامه 02/2 ±80/48 درصد به دست آمد. بیشترین امتیاز مربوط به حیطه نحوه تهیه شکل دارویی (8/71 درصد) و کمترین امتیاز مربوط به حیطه مورفولوژی گیاهان دارویی (3/34 درصد) بود. بین سابقه کاری و امتیاز کلی عطاران همبستگی مثبتی وجود داشت (008/0=P و 19/0=ρ Spearman’s ). امتیاز کلی در افرادی که دارای پایه تحصیلات بالاتری بودند, به نحو معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (001/0>P). همچنین امتیاز افرادی که شیوه یادگیری خود را شرکت در دوره‌های آموزشی ذکر کرده بودند, به نحو معنی‌داری بیش از افرادی بود که شیوه آموزش خود را سینه به سینه یا استفاده از سایر روش‌ها ذکر کرده بودند (009/0=P).
نتایج این مطالعه ناکافی بودن آگاهی برخی از عطاران در زمینه گیاهان دارویی را نشان داد. لزوم تقویت آگاهی عطاران از طریق مداخلات آموزشی و نظارت بر کار آنان از سوی سازمان‌های متولی سلامت به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات عطاران و بکارگیری منطقی گیاهان دارویی از سوی آنان توصیه می‌گردد.

لینک کمکی