دانلود فایل word مقاله تأثیر طب فشاری بر فراوانی و شدت تهوع بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر طب فشاری بر فراوانی و شدت تهوع بارداری :


تعداد صفحات :10

تهوع و استفراغ بارداری در 70 درصد موارد بین هفته‌‌های 4 تا 6 بارداری شروع می‌شود و تا هفته‌های 12 تا 14 و حتی گاهی تا هفته 20 بارداری هم ادامه دارد. طب فشاری, روشی مؤثر و بی‌خطر در درمان تهوع و استفراغ بارداری شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر طب فشاری
(Acupuncture- like acupressure) بر فراوانی و شدت تهوع دوران بارداری, در دو گروه مداخله و دارونما صورت گرفت.
مطالعه مداخله‌ای حاضر بر روی 120 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با شکایت تهوع و استفراغ بارداری, که به طور غیرتصادفی آسان انتخاب شده بودند؛ صورت گرفت. اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد و افراد در دو گروه مداخله (62 نفر) و دارونما (58 نفر) جای گرفتند. در گروه مداخله, دستبند طب فشاری روی نقطه نیگان (P6)‌ و در گروه دارونما روی نقطه دارونما به مدت 4 روز قرار گرفت. در طول روزهای درمان, مادر با استفاده از پرسشنامه سنجش تهوع و استفراغ, وضعیت خود را ثبت کرد. از روز چهارم به بعد باند از دست مادر خارج شد؛ ولی سنجش وضعیت تهوع و استفراغ تا 3 روز پس از آن توسط مادر انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوی و پایایی آن با استفاده از روش تعیین ضریب همبستگی (آلفای کرونباخ) و آزمون مجدد t تعیین شد.
نتایج نشان داد که کاهش تعداد و شدت تهوع در هر دو گروه مداخله و دارونما وجود داشت؛ اما کاهش تعداد و شدت تهوع در گروه مداخله (70 درصد) بیشتر از گروه دارونما (16 درصد) بود.(0001/0>P).

لینک کمکی