دانلود فایل word مقاله مقایسه دو روش آموزش ویدیویی و چهره به چهره برآگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سکته قلبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه دو روش آموزش ویدیویی و چهره به چهره برآگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سکته قلبی :


تعداد صفحات :10

اختلال خونرسانی عروق کرونر قلب, از شایع‌ترین بیماری‌های قلبی ـ عروقی و مهمترین علت مرگ و میر در دنیا بوده و لذا پیشگیری از عوامل خطرساز در بروز حمله مجدد ضروری است. کمبود نیروی انسانی و امکان‌پذیر نبودن آموزش چهره به چهره در هنگام ترخیص و پیگیری می‌طلبد که راههای مفید, مؤثر و دست یافتنی مورد آزمون قرار گیرند. هدف این مطالعه مقایسه دو روش آموزش ویدیویی و چهره به چهره بر اساس الگوی باور سلامت بر آگاهی و نگرش بیماران سکته قلبی ترخیص شده در مورد عوامل خطرساز بیماری بود. این پژوهش یک مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده, و80 بیمار در آن در هریک از دو گروه مورد مقایسه تحت آموزش قرارگرفتند. برنامه آموزشی مبنی بر الگوی یادشده و در قالب فیلم تهیه و به صورت لوح فشرده ویدیویی درآمد. این برنامه برای هر فرد طی دو جلسه (پس از گذر از مراحل حاد و در زمان ترخیص) برگزار گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین آگاهی و نگرش بیماران دو گروه, قبل از مداخله تفاوت معنادار نداشتند, ولی پس از مداخله آموزشی میانگین و انحراف معیار آگاهی و نگرش در گروه آموزش ویدیویی با میزان‌های, 0/98± 32 و 3/12±62 /112 و در گروه با آموزش چهره به چهره به ترتیب1/4±31/02 و5/96 ±105تفاوت معنادار را به (غیر از آگاهی از رژیم غذایی) نشان دادند (0/05>P). نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش ویدیویی بر اساس الگوی باور سلامت در مقایسه با آموزش چهره به چهره موجب افزایش بیشتر آگاهی, منافع درک شده, تهدید درک شده و حساسیت درک شده, همچنین کاهش موانع درک شده در بیماران سکته قلبی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی مناسب برای پیشگیری از مشکلات عود مجدد بیماری در بیماران سکته قلبی با این روش اجرا شود.

لینک کمکی