دانلود فایل word مقاله زمان انتظار متخصصان غدد: کمبود پزشک یا توزیع نامناسب؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله زمان انتظار متخصصان غدد: کمبود پزشک یا توزیع نامناسب؟ :


تعداد صفحات :12

محدودیت منابع در بخش سلامت خصوصاً منابع انسانی یکی از عوامل مؤثر در سهمیه‌بندی تقاضا و ایجاد صف انتظار برای دریافت خدمات است. بررسی زمان انتظار و عوامل مؤثر بر آن نقش مهمی در شناسایی وضعیت منابع ارائه خدمت و مدیریت بهتر نظام‌ ارائه خدمت ایفا می‌کند. در این مقاله زمان انتظار پزشکان متخصص غدد جهت اولین ویزیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعه از نوع (مقطعی) و جمعیت هدف آن پزشکان فوق تخصص غدد کشور بود. نمونه‌گیری به روش آسان از بین متخصصان شرکت کننده در همایش سالانه غدد سال 1387 انجام گرفت. 24 نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه خود ایفا جمع‌آوری شدند. این پرسشنامه خودساخته بوده و روایی ظاهر و محتوی آن با استفاده از نظرات متخصصان این رشته بررسی و تأیید شده بود. بررسی یافته‌های حاصل از نظرات متخصصان حاکی از آن بود که میانه و متوسط زمان انتظار بیماران جهت اولین ویزیت توسط متخصصان غدد به ترتیب 15و30 روز (135-0 روز) است. 41/7 درصد از پزشکان مورد مطالعه امکان افزایش زمان ارائه خدمات بالینی را به طور متوسط 10/8 ساعت در هفته اعلام کردند و متوسط زمان انتظار مراجعین به این گروه حدود 14 روز بود. از بین عوامل مورد بررسی, فقط تعداد اشتغال با متوسط زمان انتظار پزشکان ارتباط داشت. (0/027=P) یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش تعداد متخصصان زمان انتظار کاهش نخواهد یافت. درضمن بالا بودن متوسط زمان انتظار برخی از متخصصان غدد مورد مطالعه می‌تواند ناشی از توزیع نامناسب بیماران بین پزشکان باشد. چنین به نظر می‌رسد که دلیل ازدحام برخی مطبها تقاضای بیشتر بیماران برای مراجعه به پزشکی خاص است نه کمبود نیروی انسانی.

لینک کمکی