دانلود فایل word مقاله سیر زمانی آسیب‌های رانندگی در مراجعان به بیمارستان اصلی شهرستان مسجد سلیمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله سیر زمانی آسیب‌های رانندگی در مراجعان به بیمارستان اصلی شهرستان مسجد سلیمان :


تعداد صفحات :13

در خیابان‌ها و جاده‌های سراسر دنیا روزانه 3000 نفر می‌میرند و 30000 نفر به طور جدی دچار آسیب می‌شوند. این پژوهش با استفاده از سری‌های زمانی الگویی برای پیش بینی حوادث رانندگی ارائه خواهد داد. این مطالعه تحلیلی به بررسی روند زمانی بروز حوادث بر حسب ماه در 24 ماه از ابتدای فروردین سال 1387 تا پایان اسفند سال 1388 در بیمارستان دولتی اصلی شهرستان مسجد سلیمان پرداخته است. داده‌ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. به منظور تعیین الگوی آماری روند آسیب‌های ترافیکی از روش Times Series استفاده شد. به منظور برازش یک الگوی خطی برای پیدا کردن روند میزان بروزحوادث ترافیکی, الگو‌های خطی ARMA Box-Jenkins مورد ارزیابی قرار گرفته و در انتها الگوی اتورگرسیو (Autoregressive) جهت پیش بینی انتخاب گردید.از تعداد 1210 بیمار حادثه دیده مراجعه کننده به بیمارستان, تعداد 5/78 درصد (950 نفر) مرد بودند. میانگین سن آسیب دیدگان برابر با (08/17±) 57/30 سال بود. بیشترین فراوانی نسبی (1/35%) مربوط به گروه سنی (29-20) سال بود. سیر ماهیانه بروز تصادفات از الگوی اتورگرسیو مرتبه اول تبعیت می‌کرد. بروز حوادث, دارای روند صعودی و میانگین افزایش ماهیانه آن حدود 7/0 نسبت به ماه‌های قبلی بود.فراوانی حوادث در مردان جوان که نقش فعالی را در امور اجتماعی و اقتصادی بر عهده دارند, بیشتر بود. این مسئله به ویژه با وجود روند افزایشی که مشاهده شد, قابل تأمل و نیازمند توجه و بررسی بیشتری است.

لینک کمکی