دانلود فایل word مقاله تأثیر بازاندیشی بر صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پرستاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر بازاندیشی بر صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پرستاری :


تعداد صفحات :13

افزایش و بهبود صلاحیتهای بالینی دانشجویان در شرایط رشد فزاینده دانش بشر, اهمیت توجه به پرورش مهارت‌های بالینی دانشجویان را روشن نموده است در این راستا استفاده از راهبرد بازاندیشی به عنوان یک راهکار توصیه شده است. چهل و دو نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان شیراز داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند .این افراد پس از شرکت در یک جلسه توجیهی در آزمون مهارت های بالینی شرکت نمودند؛ سپس به صورت تصادفی به دو گروه (21) نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل در برنامه‌های معمول بالینی تنظیم شده و گروه آزمون, علاوه بر شرکت در برنامه‌های معمول بالینی در برنامه مداخله این پژوهش نیز شرکت نموده, پس از آن به مدت دوازده هفته به بازاندیشی پرداختند. در پایان دو گروه مجدداً در آزمون مهارت‌های بالینی شرکت کردند. نتایج به دست آمده از این آزمون مبنای تحلیل آماری بوده و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید تأثیر بازاندیشی بر صلاحیتهای بالینی بود. یافته‌ها تفاوت دانشجویان دو گروه را از نظر کسب مهارت‌های بالینی مورد تأیید قرار داد. با توجه به اینکه آزمون مهارت‌های بالینی یک آزمون اختصاصی برای اندازه‌گیری مهارت‌های بالینی است تغییر به دست آمده در نتیجه یک روش آموزشی یافته ارزشمند است که لزوم استفاده از راهبرد بازاندیشی را در برنامه‌های آموزشی تصریح می‌نماید.

لینک کمکی