دانلود فایل word مقاله ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری(Seattle Angina Questionnaire)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری(Seattle Angina Questionnaire) :


تعداد صفحات :16

پژوهش حاضر مطالعه‌ای روش‌شناختی است که با هدف ترجمه و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 5 بعدی و 19 گویه‌ای سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری (Seattle Angina Questionnaire) انجام گرفته است. پس از کسب مجوز از طراح ابزار, ترجمه بر اساس پروتکل پروژه بین‌المللی ارزیابی کیفیت زندگی انجام گرفت. سپس روایی صوری, محتوا, سازه و ملاکی پرسشنامه تعیین گردید. به منظور تعیین روایی سازه از مقایسه گروه‌های شناخته شده (بیماران با و بدون درد قفسه سینه) و برای تعیین روایی ملاکی, از پرسشنامه SF36 استفاده شد. تعیین پایایی ابزار با تحلیل همسانی درونی و روش آزمون باز آزمون انجام شد. به این منظور 100 بیمار مبتلا به آنژین صدری بستری یا سرپایی مراجعه‌کننده به دو مرکز آموزشی درمانی منتخب شهر قم, در مطالعه شرکت نمودند. نتایج تحلیل مقایسه گروه‌های شناخته‌شده نشان داد که میانگین کیفیت زندگی بیماران بدون درد علامت قفسه سینه در تمامی ابعاد بالاتر و در بیشتر ابعاد معنی‌دار بود. همبستگی بالا و معنی‌دار بین اکثر نمرات حاصل از دو پرسشنامه SAQ و SF-36 روایی ملاکی آزمون را مورد تأیید قرار داد. آلفای کرونباخ در محدود 0/59 تا 0/85 و ضریب پایایی آزمون مجدد (ICC) در دو بار اجرا و به فاصله 2 هفته, در تمام ابعاد بیشتر از 0/90 بود. بر اساس یافته‌های این مطالعه,SAQ ابزاری پایا و رواست و می‌تواند جهت اندازه‌گیری پیامد سلامت در بخش‌های پژوهشی و درمانی مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی, محققان بر روی نمونه‌های بیشتر و گروههای مختلف بیماری‌های عروق کرونر تمرکز داشته باشند.

لینک کمکی