دانلود فایل word مقاله مقایسه نحوه پیش بینی قصد و رفتارهای ورزشی بر اساس نظریه خودکارآمدی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه نحوه پیش بینی قصد و رفتارهای ورزشی بر اساس نظریه خودکارآمدی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده :


تعداد صفحات :16

هدف اصلی از انجام این مطالعه, مقایسه پیشگویی قصد و رفتار فعالیت جسمانی با استفاده از نظریه خودکارآمدی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. این پژوهش, یک مطالعه مقطعی ـ تحلیلی با هدف تعیین پیشگویی کننده‌‌های قصد و رفتار فعالیت جسمانی بود که در آسایشگاه کهریزک شهر تهران انجام شد. نمونه مورد نظر در این مطالعه 60 نفر فرد سالمند سالم سن 60 تا 85 سال بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بر اساس نظریه خودکارآمدی و رفتار برنامه ریزی شده بود. داده‌ها بر اساس نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌ تحلیل رگرسیون چند مرحله‌ای تجزیه و تحلیل شد.یافته‌های این مطالعه نشان داد که نظریه خودکارآمدی, 4/23 درصد و سازه‌های نظریه رفتار برنامه ریزی شده, 6/35 درصد از واریانس قصد و نیز خودکارآمدی 3/21 درصد و رفتار برنامه ریزی شده 7/15 درصد از واریانس رفتار فعالیت جسمانی را پوشش داده‌اند. با توجه به نقش نظریه خودکارآمدی و سازه نگرش احساسی در پیشگویی قصد و نظریه خودکارآمدی و نگرش ابزاری در پیشگویی رفتار, نتایج این مطالعه بر لزوم توجه به مؤلفه‌های فوق, به منظور آموزش قصد و رفتار فعالیت جسمانی در سالمندان, تأکید می‌کند.

لینک کمکی