دانلود فایل word مقاله بررسی اثربخشی مداخله آموزشی جهت کاهش مصرف پان در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثربخشی مداخله آموزشی جهت کاهش مصرف پان در نوجوانان :


تعداد صفحات :13

پان نوعی ماده مخدر جویدنی است که از مواد معدنی, تنباکو, ادویه‌جات و شیرین‌کننده‌ها تشکیل شده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اثربخشی مداخله آموزشی بر محوریت باورهای عاطفی بر کاهش مصرف پان در نوجوانان 14-12 ساله شهر چابهار بود. در این پژوهش نیمه تجربی 105 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه شامل سؤالات دموگرافیک, آگاهی, نگرش, باورهای عاطفی مربوط به مصرف پان پراگ بود. که پس از بررسی روایی و پایایی جهت گردآوری اطلاعات از جامعه نمونه به کار گرفته شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات اولیه مداخله آموزشی از طریق سخنرانی, همراه توزیع پمفلت و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و بکارگیری تصاویر ذی‌ربط در گروه آزمون انجام شد و بلافاصله بعد از مداخله آموزشی و نیز 3 ماه پس از آن اطلاعات مجدداً جمع آوری و نهایتا با نرم افزار اماری SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از مداخله, میانگین نمرات در گروه از نظر سطح آگاهی نگرش, و باورهای عاطفی تفاوت معنی‌دار نداشتند. برخلاف گروه شاهد پس از آموزش, میانگین نمرات تمام متغیرهای فوق در گروه آزمون به طور معنی‌دار افزایش پیدا کرد. نتایج این مطالعه حاکی از تأثیر مداخله آموزشی با تأکید بر باورهای عاطفی در رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف ماده پان پراگ در بین دانش آموزان گروه سنی 14-12 ساله شهر چابهار بود.

لینک کمکی