دانلود فایل word مقاله بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی :


تعداد صفحات :12

یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و تغذیه سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی, دوری از کانون خانواده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی و ارتباط آن با برخی بیماری‌های مزمن صورت گرفته است. در این مطالعه مقطعی تعداد 199 نفرسالمند60 ساله و بالاتر با روش سرشماری از سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی استان مرکزی انتخاب و وارد پژوهش شدند. با استفاده از اندازه‌گیری نمایه‌های تن سنجی, پرسشنامه (Mini Nutritional Assessment (MNA وضعیت تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت امتیاز کلی وضعیت تغذیه محاسبه و ارتباط آن با برخی عوامل زمینه‌ای موجود در سالمندان با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون لجستیک و از طریق نرم افزار sspss14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از کل نمونه‌های مورد بررسی 19/6 درصد مبتلا به سو تغذیه, 53/3 درصد در خطرسو تغذیه و تنها 27/1 درصد آنان از وضعیت تغذیه خوب برخوردار بودند. همچنین 77/ 2 درصد از مبتلایان به سو تغذیه دارای 1تا 3 بیماری مزمن جسمی یا محدودکننده بودند. نتایج نشان داد که بین تعداد اختلالات زمینه‌ای با وضعیت تغذیه سالمندان ارتباط معنی‌دار وجود داشت (0/001>P). ضرورت توجه بیشتر مسئولین خانه های سالمندی به نیازهای تغذیه‌ای سالمندان و آموزش‌های همگانی ترویج فرهنگ نگهداری از سالمندان در کانون خانواده از موارد بسیار مهم و اساسی است.

لینک کمکی