دانلود فایل word مقاله اعتباریابی خصوصیات روان‌سنجی گونه فارسی پرسشنامه سبک زندگی - HPLP II نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اعتباریابی خصوصیات روان‌سنجی گونه فارسی پرسشنامه سبک زندگی - HPLP II نوجوانان :


تعداد صفحات :17

این مطالعه مقطعی به بررسی ویژگی‌های روان سنجی ابزار سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت -HPLP II در بین نوجوانان 500 نمونه دانش‌آموز دختر دبیرستانی (پایه 9 الی 11) اجرا شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون مجدد بررسی شد. اعتبار ملاکی (همزمان) با همبستگی پیرسون بین HPLP II , کیفیت زندگی (SF-12), خودکارآمدی و متغیرهای جمعیت شناسی برآورد شد. روایی سازه‌ای ابزار توسط تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.18 و نرم‌افزار LISREL8.8 تحلیل شدند. شاخص محتوایی روایی محتوا ی (CVI) ابزار HPLP II برای کل ابزار 84/0 و برای چهار خرده مقیاس HR , PA , N و SM بترتیب 0/80 , 0/86 , 0/83 و 0/88 بدست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر الگوی ساختاری 4 عاملی, برازش مناسبی بهمراه داشت (0/066=RMSE و 99/0= NFIو 99/0=CFI و 0/420= Pو 2=df و 6/34= 2) تمام گویه ها بار عاملی متوسط به بالای بیش از 0/4 را بر روی چهار عامل: تغذیه, مسولیت در قبال سلامتی, فعالیت جسمانی و کنترل استرس نشان دادند. ضریب همبستگی بین HPLP II و چهار خرده مقیاس در حد قابل قبول بود (07>P). ابزار HPLP II از همسانی درونی مناسبی (=0/86) برخوردار بود. دامنه ضرایب آلفا کرونباخ حیطه های مختلف ابزار مزبور بین 0/70 تا 0/77 بود. بین ابزار HPLP II , نمرات ابعاد کیفیت زندگی (SF-12) خودکارآمدی و متغیرهای دموگرافیک جمعیت تحت بررسی روابط معنی دار وجود داشت. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که ابزار HPLP II برای اندازه‌گیری سبک زندگی سلامت نوجوانان ایرانی مناسب است. مدیران مدارس, و متخصصان نظام سلامت می‌توانند از این مطالعه جهت طراحی دستورالعمل‌هایی برای ایجاد محیط سالم و توسعه برنامه‌های آموزش سلامت محور استفاده وافری ببرند.

لینک کمکی