دانلود فایل word مقاله بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی در سالمندان شهری و روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی در سالمندان شهری و روستایی :


تعداد صفحات :13

این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی در سالمندان شهر نشین و روستانشین مراجعه‌کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان امام سجاد شهریار از تیر ماه1389 تا تیر ماه1390 انجام شد. این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بر روی 203 سالمند شهری و روستایی مراجعه‌کننده سرپایی به درمانگاه داخلی انجام شد. کیفیت زندگی با پرسشنامه SF36 اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون مقایسه میانگین‌ها و همچنین آزمون رگرسیون برای تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آزمون رگرسیون با استفاده از روش step wise در حیطه عملکرد جسمانی؛ جنسیت, گروه سنی و اشتغال بر کیفیت زندگی اثر معنی‌دار داشتند. در حیطه محدودیت ایفای نقش بدلیل مشکلات جسمانی فقط وضعیت تحصیلات بر کیفیت زندگی اثر داشته است. در حیطه درد جسمانی؛ وضعیت تحصیلات, جنسیت و محل زندگی بر کیفیت زندگی اثر داشتند. در حیطه سلامت عمومی؛ جنسیت و وضعیت اشتغال بر کیفیت زندگی اثر داشتند. در حیطه شادابی و نشاط و در حیطه عملکرد اجتماعی؛ وضعیت اشتغال بر کیفیت زندگی اثر داشته است. در حیطه محدودیت ایفای نقش بدلیل مشکلات عاطفی؛ محل زندگی و در حیطه سلامت روانی؛ جنسیت بر کیفیت زندگی اثر داشته‌اند. محل زندگی در حیطه درد بدنی و محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی بر روی کیفیت زندگی تأثیری داشت.

لینک کمکی