دانلود فایل word مقاله تأثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در دوران بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در دوران بارداری :


تعداد صفحات :13

فعالیت جنسی بخش مهمی از رفتار انسانی است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات هورمونی, جسمی و روانی دوران بارداری قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در حین بارداری انجام شد. این مطالعه به شکل کارآزمایی نیمه تجربی آموزشی همراه با گروه کنترل بر روی 60 زن باردار با سن بارداری کمتر از 33 هفته (30 نفر گروه آزمون و 30 نفر گروه کنترل) مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1390 انجام شد. در شروع مطالعه, پرسشنامه ها در شروع مطالعه و یک ماه پس از آموزش گروه آزمون, توسط هر دو گروه تکمیل و ثبت گردید. داده ها پس ازگردآوری, با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار 14SPSS- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بیشترین درصد افراد هر دو گروه آزمون و کنترل (به ترتیب 53/3 درصد و 56/7 درصد) قبل از مداخله آموزشی, از احتمال صدمه به جنین در حین فعالیت جنسی در دوران بارداری می‌ترسیده‌اند؛ لیکن این میزان بعد از مداخله در گروه آزمون به 3/3 درصد تقلیل یافته و در گروه کنترل در حد 50 درصد باقی مانده بود. همچنین انجام مداخله سبب ایجاد اختلاف معنی‌‌دار در باورهایی نظیر ترس از درد شکم, ترس از عفونت و داشتن احساس ناخوشایند نسبت به فعالیت جنسی در طول بارداری در بین دوگروه شده و این باورها در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به شکل معنادار کاهش یافته بود. در نهایت, نتایج حاصل از این مطالعه تأییدکننده نقش مثبت آموزش در تصحیح باور زنان باردار نسبت به روابط جنسی این دوران بود. بنابراین به نظر می‌رسد ارائه خدمات و آموزش سلامت جنسی در دوران بارداری و ادغام این موارد, در خدمات بهداشتی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی به زنان باردار بسیار ضروری است.

لینک کمکی