دانلود فایل word مقاله پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار : یک مطالعه نظریه محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار : یک مطالعه نظریه محور :


تعداد صفحات :12

زنان باردار به‌شدت در مقابل آلودگی هوا آسیب‌پذیرند. این امر هم بر سلامت آنان و هم بر سلامت جنین آنها تأثیرات تعیین‌کننده‌ای دارد. تغییر رفتار به‌عنوان یکی از راهبردهای مؤثر جهت کاهش تأثیر آلودگی هوا بر سلامتی است. الگوی مراحل تغییر یکی از الگوهایی است که در مطالعات مربوط به رفتارهای سلامت مورد استفاده قرار می گیرد. براساس این الگو افراد می‌توانند در یکی از مراحل پنج‌گانه رفتاری (پیش تفکر, تفکر, آمادگی, عمل و نگهداری) قرار گیرند. این مطالعه بر آن است که با استفاده از الگوی فوق به تعیین وضعیت رفتاری زنان باردار در مواجهه با آلودگی هوا بپردازد. به منظور تحقق این امر 200 نمونه از زنان باردار سه منطقه جغرافیایی شمال, جنوب و مرکز تهران در سال 1390به تصادف وارد مطالعه شدند و از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند معیارهاری ورود به مطالعه عبارت بودند از سن بین 18 تا 35 سال مادر, بارداری بدون عارضه, نداشتن سابقه بیماری مزمن (مورد شناخته‌شده بیماری قلبی, بیماری کلیوی, بیماری تنفسی, بیماری تیروئید و دیابت), و رضایت به شرکت در مطالعه. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون خی دو در محیط نرم افزار spss انجام گرفت. در این مطالعه میانگین سنی افراد مورد مطالعه 4/8 ±26/9 سال و میانگین سن بارداری آنان 9/1±27/9 هفته بود. یافته‌ها نشان داد که به ترتیب: 14درصد (28 نفر) از زنان باردار در مرحله پیش تفکر, 13 درصد (26 نفر) در مرحله تفکر, 24درصد (48 نفر) در مرحله آمادگی, 16درصد (32) در مرحله عمل و 33 درصد (66 نفر) در مرحله نگهداری قرار دارند. نتایج مطالعه نشان داد که نیمی از افراد در مراحل قبل از عمل (پیش تفکر, تفکر و آمادگی) قرار دارند, لذا با توجه به عوارض ناشی از مواجهه با آلودگی هوا لازم است در تدوین برنامه‌های آموزشی این گروه‌ها در اولویت قرار بگیرند.

لینک کمکی