دانلود فایل word مقاله مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی :


تعداد صفحات :17

با توجه به این که نگرش, مهم‌ترین شاخص و پیشگویی کننده تمایل افراد به انجام رفتار است, سنجش آن در پرستاران با ابزاری روا و پایا از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش, یک مطالعه با طرح اکتشافی است که برای طراحی و روان سنجی (مقیاس نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی) انجام شد. محیط پژوهش, 12بیمارستان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران بود. جامعه پژوهش, کلیه پرستاران انکولوژی شاغل در بیمارستان‌ها بودند که از بین آنها 24 نفر در بخش کیفی به صورت مبتنی بر هدف و 130 نفر در بخش کمّی به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند. داده‌ها در بخش کیفی, با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و گروه مدار با پرستاران انکولوژی گردآوری شد. بعد از انجام 24 مصاحبه نیمه ساختار یافته و یک جلسه گروه مدار, داده‌ها به حدّ اشباع رسید. متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عبارات حاصل با عبارات متون ادغام شده و خزانه عبارات از نظر روایی محتوا, روایی صوری, روایی سازه, روایی ملاکی همزمان, پایایی همسانی درونی و پایایی ثبات مورد بررسی قرار گرفت. برای نگرش به انجام مراقبت معنوی, 226 عبارت به دست آمد که با 80 عبارت حاصل از متون ادغام شد. برای تعیین روایی محتوا, 20 نفر از متخصصان در دانشگاه‌های تهران با استفاده از شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا عبارات مقیاس را بررسی کردند که در نهایت, تعداد عبارات به 68 عبارت تقلیل یافت. در بررسی روایی سازه (تحلیل عاملی) 3 عامل زیر بنایی دانش و آگاهی, احساس و عملکرد ذهنی شناسایی شده, 45 درصد واریانس را تبیین کردند. برای بررسی روایی ملاکی همزمان از (مقیاس دیدگاه مراقبت معنوی) تیلور و همکاران استفاده شده و ضریب همبستگی (0.64) محاسبه شد. برای بررسی پایایی همسانی درونی از ضریب آلفاکرونباخ (0.90) و بررسی ثبات از روش آزمون مجدد (بازآزمایی) استفاده شد که ضریب همبستگی آن ( 0.73) محاسبه شد. (مقیاس نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی), با روایی و پایایی بالا, می‌تواند برای سنجش نگرش پرستاران به انجام مراقبت معنوی, به ویژه پرستاران انکولوژی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی