دانلود فایل word مقاله فرا تحلیل اثربخشی تأثیر طب سوزنی برای تسکین درد در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله فرا تحلیل اثربخشی تأثیر طب سوزنی برای تسکین درد در ایران :


تعداد صفحات :13

با توجه به افزایش استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در ایران, تاکنون, مرور نظام‌مند مستندات و ترکیب آن‌ها و ارائه تصویری کامل از ابعاد این موضوع مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لذا هدف از انجام این پژوهش, مطالعه فرا تحلیل اثربخشی طب سوزنی برای تسکین درد در ایران با محوریت بررسی اندازه اثر آن است. پژوهش حاضر فرا تحلیل 7 مطالعه استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در جامعه‌ ایرانی بود, که دارای ویژگی‌های ورود به پژوهش (تجربی, بررسی تاثیر طب سوزنی برای تسکین درد, چاپ شده در مجلات معتبر) بودند. برای یافتن بررسی‌های انجام شده در کشور, از مقاله‌های چاپ شده در مجلات معتبر داخلی, همایش‌ها و پایان نامه های موجود در بانک‌های اطلاعاتی؛ Magiran, SID Irandoc, Iranmedex, IRCT, استفاده شد. و سپس با استفاده از فرم استخراج اطلاعات شامل اطلاعات کلی مرتبط با مقاله (عنوان, نویسنده و زمان انجام مطالعه) مشخصات مطالعه (حجم نمونه گروه کنترل و شاهد, نوع درد, ابزار سنجش درد) و نتایج حاصله, اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری CMA تحلیل شد. مطالعات شامل 436 نمونه که 218 نمونه در گروه مورد و 218 نمونه در گروه شاهد بودند. بیش‌ترین مدت مداخله سه ماه با 9 جلسه درمان و کم‌ترین مدت 15 دقیقه بوده است. از 7 مطالعه فرا تحلیل شده, 5 مطالعه نشان داد که طب سوزنی دارای اثر معنی‌دار آماری در تسکین درد است. نتیجه تلفیق اندازه اثرها نشان داد که میزان تأثیر طب سوزنی در تسکین درد 1/310- است که در فاصله اطمینان 0/535- و 2/085- تغییر می‌کند (P

لینک کمکی