دانلود فایل word مقاله کیفیت زندگی سالمندان و تجربه سو رفتار توسط اعضای خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله کیفیت زندگی سالمندان و تجربه سو رفتار توسط اعضای خانواده :


تعداد صفحات :17

سو رفتار با سالمندان یکی از اشکال خشونت در خانواده است که به صورت عمدی یا غیرعمدی به وسیله اعضای خانواده یا مراقب, به سالمند تحمیل شده وسبب ایجاد آسیب و اذیت به شخص سالمند می‌گردد و تأثیر به‌سزایی در کاهش سلامتی و امنیت سالمندان دارد. مطالعه حاضر, با هدف تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان با تجربه سو رفتار در مقایسه با گروه سالمندانی که سو رفتار توسط اعضای خانواده را تجربه نکرده اند, انجام گرفت. دراین مطالعه مقطعی, 360 سالمند ساکن شهرتهران (180 نفر با تجربه سو رفتار و180 نفر بدون تجربه سو رفتار), در محدوده سنی 65 سال و بالاتر عضو کانون‌های جهاندیدگان شهر تهران شرکت نمودند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه چهره به چهره با سالمندان در کانون‌های جهاندیدگان یا منازل سالمندان انجام شد. سالمندانی که بر اساس نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت شناختی فاقد اختلال شناختی تشخیص داده شدند پس از کسب رضایت آگاهانه وارد پژوهش شدند. سپس, پرسشنامه بررسی سو رفتار خانواده نسبت به سالمندان, نسخه فارسی پرسشنامه SF-36جهت سنجش کیفیت زندگی از منظر سلامت و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک و فردی برای آنان تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که گروه سالمندان بدون تجربه سو رفتار, نسبت به سالمندان با تجربه درکلیه ابعاد هشت‌گانه به طور معنی‌دار از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند و درگروه سالمندان آزار دیده, سالمندان با تجربه هر یک از اشکال در مقایسه با سالمندان بدون تجربه همان شکل از سو رفتار, به‌‌طور معنی‌دار در تمامی ابعاد نمره کمتری کسب نمودند (0/001>P). در بررسی رابطه متغیر جنسیت با کیفیت زندگی وابسته به سلامت تفاوت آماری معنی‌دار مشاهده شد (0/001>P). نتایج این مطالعه, بیانگر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات بهداشتی, مراقبتی و حمایتی در جهت شناسایی قربانیان سو رفتار نسبت به سالمندان, و پیشگیری و ارائه خدمات جهت حل این معضل با یک رویکرد میان رشته‌ای و تیمی است.

لینک کمکی