دانلود فایل word مقاله مقایسه تأثیر دو سازه خود کارآمدی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی قصد تداوم مصرف قرص جلوگیری از بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه تأثیر دو سازه خود کارآمدی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی قصد تداوم مصرف قرص جلوگیری از بارداری :


تعداد صفحات :16

عوامل رفتاری و روان شناختی متعددی در قصد ادامه مصرف قرص‌های جلوگیری از بارداری مؤثرند که درک و شناخت این عوامل, راهبرد عملی مناسبی برای افزایش قصد تداوم مصرف قرص بوده و موجب ارتقای سلامت زنان می‌گردد. این پژوهش, به صورت توصیف ـ تحلیلی با هدف بررسی مقایسه تأثیر دو سازه خودکارآمدی (Self Efficacy-SE) و کنترل رفتاری درک شده (Perceived Behavioral Control-PBC) بر روایی ابزار و قدرت پیش بینی کنندگی نظریه عمل منطقی در زمینه افزایش قصد تداوم مصرف قرص جلوگیری از بارداری (OCP) در 180 زن 49-15 سال مصرف کننده جدید قرص منوفازیک LD تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر اهواز انجام شده و برای نمونه گیری, از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سال 1391 استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه چهره به چهره جمع‌آوری گردید. نتایج حاصله از بررسی روایی دو نسخه از نظریه عمل منطقی ـ نسخه همراه با PBC (نظریه رفتار برنامه ریزی شده) و نسخه همراه با SE ـ در تحلیل عاملی نشان داد که الگوی حاصل از هر دو نسخه, دارای برازش مطلوب هستند, اما شاخص‌های برازش نسخه همراه با SE, از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین وفق نتایج آزمون رگرسیون خطی الگوی نسخه یاد شده درصد بیشتری (35 درصد) قصد تداوم مصرف قرص را نسبت به الگوی نظریه رفتار برنامه ریزی شده (24‌درصد) پیش بینی نمود. به نظر می‌رسد در اجرای برنامه آموزشی به منظور افزایش تداوم مصرف قرص, استفاده از سازه خودکارآمدی به جای سازه کنترل رفتاری درک شده در نظریه رفتار برنامه ریزی شده مؤثرتر است.

لینک کمکی