دانلود فایل word مقاله تحلیل ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار شاخص توانمندی کاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تحلیل ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار شاخص توانمندی کاری :


تعداد صفحات :16

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی شاخص توانمندی کاری Work Ability Index (WAI) انجام شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرستاران و بهیاران بالای 40 سال بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر اهواز (236 نفر) در سال 1389, جمع‌آوری شد. ابتدا پرسشنامه به روش forward- backward به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تکرارپذیری آزمون ـ بازآزمون بررسی شد. روایی پرسشنامه, اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی, قدرت تمایز ابزار و روایی همگرا با استفاده از گونه ایرانی SF-36 همچنین همبستگی سؤالات با کل آزمون تعیین گردید. همخوانی درونی این ابزار, خوب و ضریب آلفای کرونباخ 0/77 بدست آمد. ضریب همبستگی درون گروهی در ارزیابی تکرارپذیری 83/0 بدست آمد. تحلیل عاملی, سه عامل درک فرد از توانمندی کاری (24/5 درصد از واریانس), قابلیت‌های فکری و ذهنی افراد (22/23 درصد از واریانس), بیماری و محدودیت‌های مربوط به سلامتی افراد (18/55 درصد از واریانس) را در ساختار توانمندی کاری تعیین کرد. آزمون‌های آماری نشان داد که این پرسشنامه توانایی جداسازی دو گروه از کارکنان که میزان متفاوتی از مرخصی استعلاجی داشتند, را دارد. براساس نتایج تحلیل روایی همگرا نشان داد, توانمندی کاری با تمام ابعاد SF-36 ارتباط معنی‌دار دارد. همبستگی گویه ـ نمره کل برای هر سؤال محاسبه گردید که به غیر از یک گویه, سایر موارد همبستگی مناسبی را نشان داد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که نسخه فارسی شاخص توانمندی کاری روایی و پایایی لازم را جهت سنجش توانمندی کاری و قابل استفاده در مراکز توانبخشی حرفه‌ای و یا جهت اهداف تحقیقی دارد.

لینک کمکی