دانلود فایل word مقاله پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین‌المللی (CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین‌المللی (CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی :


تعداد صفحات :16

هدف: هدف از مطالعه حاضر, بررسی پایایی تشخیص طول عمر اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی با استفاده از مصاحبه تشخیصی جامع بین‌المللی در دو سیستم تشخیصی (DSM-IV) و (ICD-10) بود.
روش: این مطالعه هنجاریابی آزمون در سه مرحله ترجمه ابزار, مطالعه روایی و پایایی, و بررسی قابلیت اجرا انجام و پایایی تشخیصی اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنیا با روش آزمون- بازآزمون ارزیابی شد. مصاحبه‌کنندگان آموزش دیده با 100 نفر از افراد مراجعه کننده به چهار مرکز درمانی دانشگاهی, دو بار به فاصله سه تا هفت روز مصاحبه کردند (برای 65 نفر CIDI کامل و برای 35 نفر مدول سایکوز/مانیا اجرا شد(.
یافته‌ها: پایایی آزمون- بازآزمون برای اختلال دوقطبی در سیستم تشخیصی DSM-IV)) متوسط و در سیستم (ICD-10) ضعیف بود. پایایی آزمون- بازآزمون در دو سیستم تشخیصی برای اسکیزوفرنیا ضعیف ارزیابی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پایایی فقط برای تشخیص اختلال دوقطبی در سیستم (DSM-IV) مناسب است و در بقیه موارد پایایی مناسبی وجود ندارد. البته نتایج به دلیل انتخاب نمونه‌ها از جمعیت بالینی, به جمعیت عمومی تعمیم‌پذیر نمی‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده, تطابق سؤال‌های کلیدی ابتدایی با فرهنگ ایرانی قابل بررسی می‌باشد.

لینک کمکی