دانلود فایل word مقاله اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی – 44

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی – 44 :


تعداد صفحات :24

هدف: مطالعه حاضر, اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی– 44 (OBQ-44) را در یک نمونه ایرانی بررسی کرده است. این پرسشنامه ابزاری خود گزارشی است که به منظور تشخیص و ارزیابی میزان باورهای وسواسی, به وسیله گروه کار شناخت‌واره‌های وسواسی فکری – عملی تدوین شده است.
روش:‌ در این پژوهش هنجاریابی جامعه تحقیق 360 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند و در دو مرحله آزمون و بازآزمون با فاصله زمانی پنج تا 14 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه‌های (OBQ-44, MOCI, OCI-R, STAI و BAI) را تکمیل کردند. در نهایت, 222 نفر از آزمودنی‌ها در تجزیه و تحلیل داده‌ها وارد شدند.
یافته‌ها: برای محاسبه پایایی همزمان, پایایی ثبات درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/92) و ضریب دو نیمه‌سازی با عنوان همبستگی اصلاح شده (0/94) برآورد شد و از ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی آزمون OBQ-44 (0/82=r) نیز برای محاسبه پایایی غیرهمزمان استفاده شد. در مجموع, داده‌های فوق بیانگر ثبات درونی بالا و همین طور نشان دهنده ثبات نمره‌های آزمون به فاصله زمانی پنج تا 14 روز بود. برای برآورد روایی ملاک پرسشنامه (OBQ-44), همبستگی آن با دو پرسشنامه (OCI-R) و (MOCI) محاسبه شد که به ترتیب 0/57 و 0/50 به دست آمد و معنادار بود. جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه, روش تحلیل عاملی به کار رفت. مشخصه‌هایی که از طریق روش ML)) به دست آمد, نشان داد که پرسشنامه (OBQ-44) از سه عامل که همبستگی بالایی با هم دارند اشباع شده و همبستگی زیاد این سه عامل نشان دهنده همگرایی این عوامل است که اهداف سنجش پرسشنامه OBQ-44)) را تأمین می‌کند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که برای سنجش میزان باورهای وسواسی در جمعیت یاد شده, می‌توان از پرسشنامه OBQ-44)) به عنوان یک آزمون معتبر استفاده کرد.

لینک کمکی