دانلود فایل word مقاله بررسی ارتباط بین استعاره‌ها و خلق افسرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی ارتباط بین استعاره‌ها و خلق افسرده :


تعداد صفحات :10

هدف:‌ در این مطالعه مقطعی- تحلیلی ارتباط بین خلق افسرده و محتوای استعاره‌های افراد بررسی شده است.
روش: آزمودنی‌ها شامل 30 بیمار افسرده و 30 فرد بهنجار بودند. گروه افسرده با تشخیص روانشناس یا روانپزشک و به کارگیری مصاحبه بالینی (بر اساس DSM-IV) و نمره بک (بیش از 15) و گروه بهنجار نیز با مصاحبه بالینی و نمره بک (کمتر از 15) انتخاب شد. دو گروه با آزمون جملات ناتمام و پرسشنامه بررسی استعاره‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و ارتباط بین خلق و محتوای استعاره در آنها بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین خلق فرد و محتوای استعاره‌های آنها همبستگی منفی وجود دارد, یعنی هرچه میزان افسردگی فرد بیشتر باشد, استعاره‌ها بار منفی‌تری خواهند داشت.
نتیجه‌گیری: این پژوهش در راستای نظریات و تحقیقاتی است که در زمینه همسویی خلق و حافظه مطرح شده است.

لینک کمکی