دانلود فایل word مقاله ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها :


تعداد صفحات :10

هدف: هدف این پژوهش بررسی دانلود فایل word مقاله ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها بوده است.
روش: آزمودنی های این پژوهش مقطعی – تحلیلی پرستاران زن متاهل (دارای فرزند 4 تا 16 ساله) شاغل در بخش‌های مختلف بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بودند. روش نمونه‌گیری در دسترس بود. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک (MBI) و پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان (CBCL) به دست آمد.
یافته‌ها: از 29 پرستار شرکت کننده در تحقیق, 16 نفر (55%) دارای فرسودگی شغلی و 13 نفر (45%) فاقد آن بودند. فرزندان مادران دارای فرسودگی شغلی در مقایسه با فرزندان مادران فاقد این سندرم, در زمینه گروه مشکلات درون‌سازی, برون‌سازی و کلی تفاوت معنی‌داری داشتند. نمره میزان خستگی هیجانی با مشکلات درون‌سازی و برون‌سازی کودکان در CBCL نسبت مستقیم داشت. نمره میزان کفایت شخصی با مشکلات برون‌سازی کودکان در CBCL نسبت معکوس داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به بالاتر بودن مشکلات درون‌سازی (افسردگی, اضطراب), برون‌سازی (دروغگویی, آتش‌افروزی و بزهکاری) و کلی فرزندان مادران مبتلا به سندرم فرسودگی شغلی, لازم است در جهت کاهش آثار فرسودگی شغلی مادران پرستار بر کودکانشان تدابیری اندیشیده شود.

لینک کمکی