دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ی مدل ذهنی طرح‌واره‌ای تیزدل و مدل شبک? تداعی باور در تبیین تفکر افسردگی‌زا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ی مدل ذهنی طرح‌واره‌ای تیزدل و مدل شبک? تداعی باور در تبیین تفکر افسردگی‌زا :


تعداد صفحات :13

هدف: هدف پژوهش حاضر, مقایس مدل ذهنی طرح واره ای تیزدل و مدل شبک تداعی باور در تبیین تفکر افسردگی‌زاست.
روش: در این مطالعه, 60 نفر از دانشجویان, بر اساس ملاک‌های پژوهش انتخاب وبه طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. با استفاده از نمایش فیلم, به گروه اول خلق منفی و به گروه دوم خلق مثبت القا شد. به گروه سوم, گروه شاهد, خلقی القا نشد. آزمودنی ها پیش از القای خلق و پس از القای آن, با استفاده از آزمون تکمیل جملات ناتمام, مقیاس نگرش های ناکارآمد, زیرمقیاس کمال گر ایی و تأییدخواهی ارزیابی شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که خلق افسرده, مدل های ذهنی طرح واره ای ناکارآمدی را جایگزین می‌کند که در آن فرد ارزش خود را وابسته به موفقیت/ شکست یا تأیید/ عدم تأیید می‌داند.
نتیجه‌گیری: افسردگی را بر اساس جایگزینی مد ل های ذهنی طرح واره ای (دیدگاه تیزدل) بهتر از افزایش دسترس‌پذیری به خاطرات و سازه‌های منفی (نظری باور) می توان تبیین کرد.

لینک کمکی