دانلود فایل word مقاله تأثیر آموزش مهارت‌های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر آموزش مهارت‌های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان :


تعداد صفحات :17

هدف: هدف این مطالعه, تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان است که شامل درک متن و بازشناسی لغت در متن میشود.
روش:‌ پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح تحقیق نیز طرح گروه شاهد نابرابر است که با انجام آزمونهای خواندن متن و تصاویر پیچیده در دو گروه 30 نفره از دانش آموزان نارساخوان کلاس سوم دبستان که با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از میان مدارس ابتدایی انتخاب شده بودند, انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t در نمونه‌های مستقل و برای بررسی اختلاف میانگین های دو گروه (آزمایش و شاهد) از بازآزمایی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و شاهد تفاوت معناداری نشان داد (P
نتیجه‌‌گیری:‌ چون آموزش مهارت های ادراک بینایی عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان را بهبود می بخشد و به تبع آن در توانایی خواندن و درک مطلب آنها پیشرفت قابل‌ملاحظه ای پدید می آورد, روش مناسبی است برای آموزش هم دانش آموزان نارساخوانی که در زمین ادراک بینایی مشکل دارند.

لینک کمکی