دانلود فایل word مقاله نقش متغیرهای شناختی, ابعاد فراشناختی و هیجانات در رفتار سو مصرف مواد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نقش متغیرهای شناختی, ابعاد فراشناختی و هیجانات در رفتار سو مصرف مواد :


تعداد صفحات :21

هدف: هدف این پژوهش, بررسی دانلود فایل word مقاله نقش متغیرهای شناختی, ابعاد فراشناختی و هیجانات در رفتار سو مصرف مواد مراجعان مراکز درمان سو مصرف مواد (در شهر بندرعباس ) و مقایسه آن باگروه عادی است .
روش: پژوهش حاضر یک طرح مورد–شاهدی است که در آن 100 نفر ازسو مصرف کنندگان مو اد با 100 فرد عادی که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب , و از نظر برخی متغیرهای جمعیت شناختی تقریباً همتا شده بودند, مقایسه شدند . داده ها به کمک پرسشنامه های اطلاعات زمینه ای, مصاحبه بالینی, پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد پرسشنامه جمع آوری و سپس با بهره گیری از ,(DASS) فراشناخت و پرسشنامه اضطراب, افسردگی, استر س و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند .
یافته ها: یافته ها t شاخصهای آمار توصیفی, آزمون نشان دادند که دو بعد فراشناخت (باورهای مربوط به اطمینان شناختی و کنترل ناپذیر بودن افکار ) با مصرف مواد رابطه معنا دار دارند. همچنین, سو مصرف کنندگان مواد, اضطراب, افسردگی و استرس بیشتری را تجربه کرده و از نظر شناختی نیز درصد بیشتری از آنها (در مقایسه با گروه شاهد) نگرشهای ناکارآمد را نشان دادند . همچنین, همبستگی معنادار بین 4 بعد از ابعاد فراشناخت (اعتمادشناختی, خودآگاهی شناختی, باورهای مثبت و باورهای مربوط به کنترل ناپذیری افکار ) با پی آمدهای روان شناختی (استرس, اضطراب و افسردگی ) مشاهده شد .
نتیجه گیری: از دیدگاه فراشناختی, سو مصرف مواد یک روش مؤثر برای تعدیل سریع رویدادهای شناختی مانند احساسات, افکار یا خاطرات است . بنابر این, این احتمال وجود دارد که رابطه بین هیجان و سو مصرف مواد به وسیله فراشناخت میانجی گری شود . این نتایج می تواند حاکی از نقش مهم نظریه فراشناخت در فهم و درمان سو مصرف مواد باشد.

لینک کمکی