دانلود فایل word مقاله ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تفکر خلاف واقع برای حوادث منفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تفکر خلاف واقع برای حوادث منفی :


تعداد صفحات :18

هدف: هدف مطالعه حاضر, بررسی پایایی و روایی سازه نسخه فارسی مقیاس تفکر خلا فواقع برای حوادث منفی است .
روش: به منظور دست یابی به هدف پژوهش, 265 دانشجوی دانشگاه اصفهان به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس تفکر خلا فواقع برای حوادث منفی را تکمیل کردند .
یافته ها: نتیجه ساختار عاملی یا روایی سازه با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریانس چهار عامل بود که 58/42 درصد واریانس کل آزمون را تبیین کرد . این عوامل عبارتاند: روبه بالای خودارجاع, روبه پایین بدون ارجاع, روبه بالای دیگرارجاع و روبه بالای بدون ارجاع پایایی سازه نسخه فارسی این مقیاس و چهار عامل از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی برآورد شد که همگی رضایت بخش بودند .
نتیجه گیری : برای سنجش تفکر خلاف واقع برای حوادث منفی در ایران می توان از نسخه فارسی مقیاس تفکر خلا فواقع برای حوادث منفی به عنوان یک آزمون معتبر استفاده کرد.

لینک کمکی