دانلود فایل word مقاله زبان پریشی, اختلالی شناختی: نگاهی تازه به حوزه ای بودن زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله زبان پریشی, اختلالی شناختی: نگاهی تازه به حوزه ای بودن زبان :


تعداد صفحات :22

هدف: هدف پژوهش حاضر, بررسی این فرضیه است که آیا حوزه توانایی های زبانی در ذهن مستقل و مجزا از سایر تواناییهای شناختی است و یا بین تواناییهای زبانی و تواناییهای شناختی غیرزبانی ارتباط وجود دارد . بدین منظور, ارتباط میان توانایی درک نحوی و توانایی پردا زش توالیهای شناختی در بیماران مبتلا به زبان پریشی بروکا اندازه گیری شد .
روش: این پژوهش از نوع توصیفی– مقایسه ای بود . ده بیمار زبان پریش بروکا از مراکز گفتاردرمانی دولتی تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند و دو آزمون درک نحوی کاپلان و پردازش توالی های شناخ تی للکوف در مورد آنها اجرا و نتایج دو آزمون مقایسه شد .
یافته ها: نتایج نشان دادند که بین توانایی درک بعضی از ساخت های نحوی و توانایی پردازش توالی های شناختی این افراد ارتباط مستقیم وجود(ضریب همبستگی=0/50) . ناتوانی زبان پریشان بروکا در انتساب درست نقش های معنایی, به اختلال شناختی کلی تری مربوط می شود که ناشی از ضایعه ساخت های عصبی مشترک در پردازش درک زبانی و توالی شناختی است .
نتیجه گیری: برخلاف نظریه حوزه ای بودن زبان, تواناییهای زبانی انسان را نمی توان به یک قوه مستقل در ذهن محدود کرد و باید پذیر فت که تواناییهای زبانی و مهارتهای شناختی غیرزبانی در تعامل با یکدیگرند.

لینک کمکی