دانلود فایل word مقاله تأثیر محتوای عاطفی بر حافظه آشکار و نا آشکار به تفکیک جنسیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر محتوای عاطفی بر حافظه آشکار و نا آشکار به تفکیک جنسیت :


تعداد صفحات :17

هدف: بررسی اثر جنسیت و محتوای عاطفی بر عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار.
روش: این پژوهش با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای در 90 دانشجوی فنی و مهندسی دوره کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ انجام شد. برای تکالیف حافظه نا آشکار, متونی با محتوای مثبت, منفی و خنثی به کار رفت. هنگامی که شرکت کنندگان متون را با صدای بلند و تا حد امکان با سرعت میخواندند (البته نه آنقدر سریع که چیزی نفهمند) مدت خواندن آنها اندازهگیری و در پایان آزمون حافظه ناآشکار, تکالیف آشکار, که شامل سؤالهای چند گزینهای (بازشناسی) و معطوف به متون بود, اجرا میشد.
یافته ها: در هر دو حافظه (آشکار و ناآشکار), بهترین عملکرد در گروه مردان به تکلیف مثبت مربوط میشد, اما به طور کلی, زنان در حافظه آشکار بهتر از مردان عمل میکردند. یافته دیگر, سرعت خواندن متون بود که گروه زنان در متون خنثی از همه گروهها عملکرد بهتری داشتند.
نتیجه گیری: عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار در دو جنس, با توجه به تکلیف, با هم تفاوت داشت؛ بدین صورت که در هر دو حافظه, مردان در تکلیف مثبت و زنان در تکلیف منفی بهترین عملکرد را داشتند.

لینک کمکی