دانلود فایل word مقاله تأثیر استرس بر توجه بینایی متمرکز و انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی دلپذیر بودن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر استرس بر توجه بینایی متمرکز و انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی دلپذیر بودن :


تعداد صفحات :26

هدف: هدف پژوهش حاضر, بررسی تأثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی و متمرکز با نگاه به عامل شخصیتی دلپذیربودن است.
روش : بدین منظور از میان دانشجویان دانشگاه های شهر تهران, به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحلهای و با رعایت متغیرهای کنترل غربال گری نوروسا یکالوژیک, 60 دانشجوی پسر انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 20 نفر ) قرار داده شدند . آزمودنی های گروه های آزمایش پس از انجام تکالیف استرس زای شناختی, تحت آزمایش توجه بینایی انتخابی و متمرکز قرار گرفتند . توجه بینایی انتخابی و متمرکز آزمودنی های گروه کنترل, بدون انجام این تکالیف سنجیده شد . شاخص های سنجش توجه بینایی آزمودنی ها, تعداد خطاهای شمارش و طبقه بندی بود .
یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که استرس به افزایش معنادار خطای شمارش و طبقه بندی منجر می شود (P و عامل شخصیتی دلپذیربودن نیز خطای شمارش (Pآزمودنی ها را بیشتر افزایش می دهد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده این است که استرس, توجه بینایی انتخابی و متمرکز به محرک های خنثی را کاهش می دهد و عامل A نیز این اثر منفی را تشدید میکند.

لینک کمکی