دانلود فایل word مقاله تأثیر مهارت زبانی بر شدت ناروانی در دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر مهارت زبانی بر شدت ناروانی در دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت :


تعداد صفحات :13

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مهارت زبانی در میزان ناروانی دوزبانه های کرد - فارس دچار لکنت می باشد.
روش: در این مطالعه تحلیلی, 31 دانش آموز دو زبانه (کردی - فارسی) دچار لکنت با میانگین سنی 10 سال و نه ماه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مهارت زبا نی و شدت ناروانی دو زبان از لحاظ شاخص های پیچیدگی زبان, غنای واژگانی و معیار ناروانی های شبه لکنت به کمک تحلیل گفتار پیوسته به دست آمد و با هم مقایسه شد .
یافته ها: پیچیدگی زبانی زبان فارسی (شامل میانگین طول گفتار, طول پنج جمله طولانی, تعداد افعال جمله و تع داد بندهای وابسته در جمله) به طور معنادار بیشتر از کردی و غنای واژگانی آن نیز بیشتر از کردی است , اما این تفاوت معنادار نیست. شرکتکنندگان در هر دو زبان لکنت داشتند, اما شدت لکنت آنها در زبان فارسی بیشتر از کردی بود .
نتیجه گیری: در این تحقیق , زبان غالب نمون ه, فارسی بود که دلیل آن را باید درآموزش مداوم و فشرده آن به دانش آموزان جست وجو کرد . عدم آموزش زبان مادری به این دانش - آموزان در مدرسه, یادگیری آنها را ضعیف و شرایط را برای یادگیری دوزبان نابرابر کرده بود. شدت ناروانی زبان غالب (فارسی) بیشتر بود که دلیل این وضعیت را باید در عوامل اجتماعی- روانشناختی مؤثر بر لکنت (مانند نگرش شرکتکنندگان به زبان و فرهنگ فارسی , و انگیزه آنها برای یادگیری آن ) دنبال نمود . ارتباط عاطفی مثبت با زبان مادری هم می تواند یکی از دلایل این وضعیت باشد.

لینک کمکی