دانلود فایل word مقاله تأثیر آمایه ذهنی بر عملکرد حل مسأله: تله خبرگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر آمایه ذهنی بر عملکرد حل مسأله: تله خبرگی :


تعداد صفحات :26

هدف: سرعت عمل خبرگان در حل مسأله, در برخی شرایط می تواند آنها را به شکلی انعطاف ناپذیر بر راه حل اولیه تثبیت کند و بر عملکرد آنها در حل مسایل بعدی تأثیر منفی بگذارد. هدف پژوهش حاضر, بررسی مقایسه ای تأثیر ایجاد آمایه ذهنی بر عملکرد حل مسأله دانشجویان خبره و مبتدی است.
روش: در این پژوهش, با استفاده از طرح عاملی2x3 (دو سطح خبرگی x 3نوع آمایه), عملکرد 48 دانشجوی خبره و مبتدی دانشگاه زنجان , در زمینه حل مسایل آب و ظرف لاچینز مطالعه شد.
یافته ها: بر اساس تحلیل واریانس عاملی داده ها , نتایج این پژوهش نشان داد که اولاً, آزمودنیهای خبره بیش از آزمودنیهای مبتدی دچار آمایه ذهنی شده, بر راه حل اولیه مسایل تثبیت شدند . دوم, عملکرد آزمودنی های خبره در مسایل غیرآمایه ای بهتر از عملکرد آزمودنیهای مبتدی بود. و سوم این که, عملکرد آزمودنی هایی که دچار آمایه ذهنی شده بودند, در مقایسه با آزمودنیهایی که دچار این آمایه نشده بودند, ضعیفتر بود.
نتیجه گیری: در برخی شرایط, مثلا هنگامی که فرد مسأله گشا می بایست راه حلی غیرمعمول بیابد, خبرگی در حل مسأله میتواند آسیب پذیری وی را در مقابل آمایه ذهنی افزایش دهد و باعث بدتر شدن عملکرد او (در مقایسه با افراد مبتدی) شود.

لینک کمکی