دانلود فایل word مقاله رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی :


تعداد صفحات :21

هدف: این پژوهش, بررسی ارتباط بین باورهای معرفتشناختی (باور به ساده بودن دانش, قطعیت دانش, منبع دانش, توانایی ذاتی یادگیری, یادگیری سریع), باورهای انگیزشی (باور به کارآمدی شخصی, جهت گیری هدفی تسلطی, عملکردی, بیرونی) و تعیین سهم هر یک از آنها در پیشبینی درگیری شناختی دانشجویان بود .
روش: بدین منظور 316 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ( 201 دختر و 115 پسر ) با روش نمونه گیری تک مرحله ای, به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های معرفت- شناختی, اهداف پیشرفت و راهبردهای انگیزشی در یادگیری در آنها اجرا شد. داده ها با روشهای آماری تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادند که درگیری شناختی با متغیرهای خودکارآمدی, جهت گیری هدفی تسلطی, عملکردی و قطعیت دانش همبستگی مثبت معنادار؛ ولی با جهت گیری هدفی بیرونی, یادگیری سریع و توانایی ذاتی یادگیری همبستگی منفی معنادار دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که بهترین عامل پیش بینی کننده درگیری شناختی دانشجویان, متغیر انگیزشی خودکارآمدی است و متغیرهای جهتگیری هدفی تسلطی, قطعیت دانش, جنسیت (مؤنث بودن) و توانایی ذاتی یادگیری در رده های بعدی قرار دارند . البته توانایی ذاتی یادگیری با درگیری شناختی همبستگی منفی داشت و نقشاش بازدارنده بود.

لینک کمکی