دانلود فایل word مقاله پژوهش تربیتی: علم یا فلسفه؟ بررسی پیآمدهای روش شناسی علوم شناختی در تعلیم تربیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله پژوهش تربیتی: علم یا فلسفه؟ بررسی پیآمدهای روش شناسی علوم شناختی در تعلیم تربیت :


تعداد صفحات :18

هدف: علوم شناختی با ایجاد زمینه برای همراهی علم و فلسفه, نظریه های مفهومی و تجربی قابل دفاعی از ذهن به دست داده است. در این مقاله, تحولات روش شناختی علوم شناختی و مدهای آن در روش شناسی پژوهشهای تربیتی بررسی می شود .
روش: برای بررسی موضوع از روش استنتاجی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان میدهد که با وجود تنوع روش شناسی ها در مطالعه ذهن (از قبیل تحلیل مفهومی, رویکرد محاسباتی, ماتریالیسم روش- شناختی و شبیه سازی), تمایز دقیقی بین علم و فلسفه وجود ندارد. بنابراین, دست کم در دو بعد میتوان پیوند این دو حوزه را تصریح کرد: یکی مفروضات فلسفی حاکم بر روش های علمی و دیگری تجربی بودن فلسفه .
نتیجه گیری: بدین تربیت نوآوری علوم شناختی در پژوهشهای تربیتی از جهت روششناسی این خواهد بود که مرز پژوهش فلسفی و علمی را در تربیت فروریخته و پژوهش فلسفی تربیت را در امتداد پژوهش در علم تربیت قرار میدهد.

لینک کمکی