دانلود فایل word مقاله بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه پادوآ (اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن) در جمعیت دانشجویان سالم ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه پادوآ (اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن) در جمعیت دانشجویان سالم ایرانی :


تعداد صفحات :24

هدف: بررسی روایی و ساختار عاملی پرسشنام فارسی پادوآ (اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن) (مقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی) در 348 نفر نمون غیربالینی دانشجویان دانشکد پزشکی دانشگاه تهران.
روش: پس از ترجم پرسشنامه به زبان فارسی و برگردان آن به زبان اصلی و کنترل نهایی به وسیل مبتکر آزمون (برنز), پرسشنام فارسی پادوآ, با توجه به شاخص‌های فرهنگی به صورت آزمایشی در 20 دانشجو اجرا شد. مجموع آزمودنی‌های این پژوهش, 348 نفر در فاصل سنی 44-18 سال بودند. آزمودنی ها علاوه ‌بر پرسشنام فارسی پادوآ, پرسشنامه‌های وسواس فکری- عملی و پرسشنام وسواس فکری- عملی مادزلی, مقیاس اضطراب بک, پرسشنام اضطراب حالت- صفت اشپیل‌برگر, پرسشنام افسردگی بک و پرسشنام کلی (حاوی اطلاعات جمعیت‌نگاشتی) را تکمیل کردند.
یافته‌ها: تحلیل ساختار عاملی پرسشنام فارسی پادوآ, هشت عامل شبیه و نه عامل همسان با مطالعات قبلی بود: وسواس‏های آلودگی, اجبارهای شست وشو, اجبارهای نظم‏ و ترتیب, اجبارهای وارسی, افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران, افکار وسواسی خشونت, تکانه‏‏های وسواسی آسیب به خود و دیگران, تکانه‌های وسواسی دزدی. نتایج مطالع حاضر, بیانگر پایایی و همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ (0/92), ضریب دونیمه‌سازی با استفاده از همبستگی اصلاح‌شد اسپیرمن (0/95) و پایایی حاصل از روش بازآزمایی (0/77) بود. برای برآورد روایی ملاک, پرسشنام فارسی پادوآ با دو پرسشنام وسواس فکری- عملی و پرسشنام وسواس فکری- عملی مادزلی مقایسه شد که نتایج به ترتیب 0/69 و 0/58 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نسخ فارسی پرسشنام پادوآ, در انطباق با نسخ اصلی, یک پرسشنام نسبتاً پایا و معتبر در کشور ایران است.

لینک کمکی