دانلود فایل word مقاله مقایسه نیم‌رخ حافظه‌ی کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املا, ریاضی و روخوانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه نیم‌رخ حافظه‌ی کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املا, ریاضی و روخوانی :


تعداد صفحات :16

هدف: مقایسه حافظ کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املا, ریاضی, و روخوانی با کودکان عادی پای چهارم ابتدایی شهر اصفهان.
روش: از بین دانش‌آموزان پای چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 86-1385, چهار گروه 15 نفری (15 دانش‌آموز عادی, 15 دانش‌آموز دچار ناتوانی در املا, 15 دانش‌آموز دچار ناتوانی در ریاضی و 15 دانش‌آموز دچار ناتوانی در روخوانی) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری حافظ آزمودنی‌ها, خرده‌آزمون حافظ آزمون هوش وکسلر به صورت انفردی اجرا شد. نتایج به روش تحلیل واریانس و آزمون توکی تحلیل شد.
یافته‌ها: این پژوهش نشان داد که بین نیم‌رخ حافظ کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املا, ریاضی و روخوانی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: حافظ دانش‌آموزان دچار ناتوانی‌های یادگیری مشکل جدی دارد و دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری املا نسبت به دو گروه دیگر حافظ ضعیف‌تری دارند.

لینک کمکی