دانلود فایل word مقاله تأثیرات 2-212,55 WIN هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیرات 2-212,55 WIN هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین :


تعداد صفحات :16

هدف: بررسی اثر 2-212,55WIN, آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی, بر یادگیری وابسته به وضعیت القاشده با اسکوپولامین.
روش: در این مطالعه, از روش اجتنابی مهاری (غیرفعال) با مدل Step-down که یک روش پذیرفته‌شده در بررسی حافظ درازمدت موش های سوری است, استفاده شد.
یافته‌ها: تزریق پس از آموزش اسکوپولامین (2,4, میکروگرم/موش) به ناحی 1CA, باعث کاهش به یادآوری حافظه شد. کاربرد اسکوپولامین پیش از آزمون, به یادآوری حافظه در روز آزمون را به حد طبیعی برگرداند. این پدیده, به عنوان یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین شناخته می شود. تزریق داخل هیپوکامپی 2-212,55WIN (0/5, 1 میکروگرم/ موش) پنج دقیقه قبل از آزمون, به یادآوری حافظه را کاهش داد. از طرف دیگر, تزریق داخل هیپوکامپی 2-212,55WIN (1 میکروگرم/ موش) قبل از آزمون (در روز آزمون و 24 ساعت بعد از آموزش), باعث برگشت حافظ حیواناتی شد که به کار بردن اسکوپولامین (2 میکروگرم/ موش) بعد از آموزش, به یادآوری حافظ آنها را تخریب کرده بود. به علاوه, تزریق مقدار غیرمؤثر اسکوپولامین همراه با مقادیر غیرمؤثر 2-212,55WIN, به صورت سینرژیک, قبل از آزمون, بازگشت حافظه به وسیل اسکوپولامین را افزایش داد.
نتیجه گیری:این یافته ها نشان می دهند که گیرنده های کانابینوئیدی ناحی 1CA هیپوکامپ پشتی, نقش مهمی در فراموشی القاشده با اسکوپولامین و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین دارند.

لینک کمکی