دانلود فایل word مقاله مقایس? توجه گزینشی و سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیرمبتلا (با توجه به سطح افسردگی, اضطراب و استرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایس? توجه گزینشی و سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیرمبتلا (با توجه به سطح افسردگی, اضطراب و استرس) :


تعداد صفحات :16

هدف: نقص در عملکرد شناختی بیماران مبتلا به بیماری ام. اس امری شایع است. هدف پژوهش حاضر, مقایس توجه گزینشی و سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیرمبتلا با توجه به سطح افسردگی, اضطراب و استرس آنهاست.
روش: این مطالعه از نوع علّی- مقایسه ای بوده و برای 108 نفر (54 فرد مبتلا به ام. اس از نوع عود – بهبود و 54 فرد غیرمبتلا) که مقیاس افسردگی, اضطراب و استرس و آزمون استروپ رایانه ای برای آنها اجرا شده بود, انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در توجه گزینشی و سرعت پردازش اطلاعات بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت با توجه به سطوح افسردگی, اضطراب و استرس نیز وجود داشت, اما از لحاظ جنسیت بین دو جنس مذکر و مؤنث تفاوتی دیده نشد.
نتیجه گیری: بیماری ام .اس باعث نقص در توجه گزینشی و سرعت پردازش اطلاعات می شود و افسردگی, اضطراب و استرس این نقص را تشدید می کند.

لینک کمکی