دانلود فایل word مقاله نیم‌رخ عصب روان‌شناختی حافظ? رویدادی و معنایی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی, اسکیزوتایپی و جمعیت سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نیم‌رخ عصب روان‌شناختی حافظ? رویدادی و معنایی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی, اسکیزوتایپی و جمعیت سالم :


تعداد صفحات :17

هدف: داشتن اطلاعات دربار فرایندهای عصب شناختی در اختلالات شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی می تواند به مفهوم پردازی از الگوی شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی, هم در چهارچوب سبک های شناختی و هم شرایط رفتاری که اختلال از آن ناشی می شود, کمک کند. با توجه به ارتباط صفات مرزی و اسکیزوتایپی و وجود ویژگی های تشخیصی مشترک در هر دو اختلال, چنین فرض شد که افراد مبتلا به این دو اختلال در مجموعه عملکردهای عصب شناختی نقایص مشابهی دارند. برای بررسی این فرض, نیم رخ عصب روان شناختی حافظ رویدادی و معنایی این بیماران مقایسه شد
روش: در این پژوهش,20 فرد سالم, 20 فرد دارای اختلال شخصیت مرزی و 16 فرد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی که از بین بیماران بیمارستان ها و کلینیک های روان شناسی, به صورت در دسترس, انتخاب شده بودند به وسیل ارزیابی های عصب شناختی حافظه (حافظ معنایی و رویدادی) بررسی شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که دو گروه مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت اسکیزوتایپی در ابعاد حافظ رویدادی و معنایی تفاوت معناداری با گروه سالم دارند. این نتایج نشان دهند نقص این دو گروه بیمار در حوزه هایی از حافظه است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی, با توجه به نقایص شان در کارکردهای حافظ معنایی و عملکرد بدون نقص در حافظ رویدادی می توانند با نیم‌رخ عصب شناختی مشابهی در حیط حافظه توصیف شوند.

لینک کمکی