دانلود فایل word مقاله اثر عینیّت بر درک معنایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر عینیّت بر درک معنایی :


تعداد صفحات :13

هدف: بررسی دوبار تأثیرات عینیّت با استفاده از درک معنایی تک‌واژه‌ای. در همین راستا, تفاوت درک اسامی در دو حیط مفاهیم عینی و انتزاعی با استفاده از آزمون‌های درک واژه بررسی شد.
روش: 58 دانش‌آموز دختر راست‌دست تک‌زبانه (شش ساله) به‌طور تصادفی انتخاب و در دو آزمون درک زبانی موازی (جفت‌ کردن تصویر- کلمه و تعریف- کلمه) شرکت داده شدند. شرکت‌کنندگان برای24 کلم هدف (12 کلم عینی, 12 کلم انتزاعی) می بایست از میان سه گزینه یک گزینه را انتخاب می کردند.
یافته‌ها: با توجه به نتایج, عملکرد شرکت‌کنندگان در اسامی عینی بهتر از اسامی انتزاعی بود و در آزمون‌های جفت‌ کردن تصویر- کلمه نمر بیشتری گرفتند؛ به طوری که همبستگی پیرسون بین آزمون جفت کردن تصویر- کلمه و تعریف- کلم عینی ( 0/01>P,r=0/444) به جهت آماری معنادار و بین آزمون جفت کردن تصویر- کلمه و تعریف- کلم انتزاعی ( r=0/134, P) معنادار نبود؛ با این توضیح که در آمار توصیفی, نتایج آزمون تصویری با اختلاف میانگین2/04 بیشتر از آزمون‌های تعریفی بود.
نتیجه‌گیری: تأثیرات عینیّت در این پژوهش تأیید شد و موافق با دیدگاه رشد شناختی, هرچند تصویر به درک بهتر اسامی کمک می‌کند, ولی درک کلمات انتزاعی از درک اسامی عینی دشوارتر است.

لینک کمکی