دانلود فایل word مقاله تأثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیت‌های سیکلی در معماری شناختی ACT-R

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیت‌های سیکلی در معماری شناختی ACT-R :


تعداد صفحات :18

هدف: بررسی تأثیرات خستگی فکری بر زمان و صحت انجام کار تکراری با استفاده از یک مدل شبیه ‏سازی شده در معماری شناختی (Adaptive Control of Thought-Ratonal). از آنجا که در تحقیقات پیشین, اثر خستگی بر فعالیت‌های پرتکرار با سیکل کوتاه و در زمانA طولانی در نظر گرفته نشده است, نمونه‏ ای از کار فکری یکنواخت و تکراری در محیط نرم افزاری معماری شناختی ACT-R مدل شد.
روش: در یک بار اجرای این مدل, میانگین زمان پاسخ برای هر سیکل از تقسیم زمان کل پاسخ بر تعداد تکرارها و نرخ کلی خطا نیز از تقسیم تعداد پاسخ‏های نادرست بر تعداد تکرارها, پس از حذف تکرارهای فاز یادگیری, به دست می ‏آید. سپس با بررسی آثار خستگی بر , ضریب افزاینده در مدل شبیه‏ سازی شده تعریف و اضافه شد. این ضریب برای تعریف میزان تمرکز فکری به کار می ‏رود و چون با کاهش آن, زمان پاسخ و نرخ خطا افزایش می‏یابد ضریب افزاینده ‏نامیده می شود. با اجرای این مدل برای افراد داوطلب, داده‏ های واقعی جمع آوری و با استفاده از روش آماری ANOVA (Analysis of Variance) با خروجی‏ های مدل مقایسه شد. پس از صحه گذاری مدل, تأثیر ضرایب افزاینده بر زمان پاسخ و نرخ خطا تحلیل شد.
یافته‏ ها: با آزمون F در سطح درصد 5 = α ثابت شد که بین داده‏ های مجازی و داده‏ های واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد و مدل ارائه شده معتبر است. سپس مدل برای سیکل سه ثانیه با تعداد تکرارهای مختلف و در دفعات متعدد اجرا شد که با مد نظر قراردادن عامل خستگی فکری, افزایش در میانگین زمان پاسخ تا 0/5 ثانیه برای هر سیکل و افزایش در میانگین نرخ خطا تا 12 درصد به دست آمد.
نتیجه ‏گیری: پس از هزار سیکل, میانگین زمان پاسخ برای هر سیکل به طور تقریبی به میزان 0/43 ثانیه و میانگین نرخ خطا به اندازه‌ی 8 درصد افزایش می‏ یابد که شاهدی است بر اثر منفی خستگی فکری. این اثر را می‏توان با راهکارهایی مانند استراحت به موقع کنترل کرد و کاهش داد.

لینک کمکی