دانلود فایل word مقاله اثر برنامه‌ی مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی, بر اصلاح طرح‌واره‌های شناختی و افزایش حس انسجام دانشجویان پراسترس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر برنامه‌ی مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی, بر اصلاح طرح‌واره‌های شناختی و افزایش حس انسجام دانشجویان پراسترس :


تعداد صفحات :18

هدف: در این تحقیق, اثر برنامه‌ی مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی بر کاهش استرس, اصلاح طرح‌واره‌های شناختی و افزایش حس انسجام دانشجویان پراسترس دانشگاه پیام نور تهران بررسی شد.
روش: بدین منظور 26 نفر از دانشجویان پراسترس دختر با میانگین سنی 32 و انحراف استاندارد 9/82 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند و سپس قبل و بعد از ارائه‌ی برنامه‌ی مدیریت استرس لرن (Learn), به کلیه ی گزاره های پرسش نامه های استرس ادراک شده, طرح‌واره‌های یانگو, حس انسجام آنتونوسکی پاسخ دادند. برای تحلیل آماری داده‌های پژوهش, از شاخص‌های میانگین, انحراف استاندارد, فراوانی و درصد فراوانی و آزمون‌های لون (Leven), کولموگراف اسمیرنف (Kolmogrov-Smirnov) و تحلیل واریانس یک‌راهه و چند راهه (Anova & Manova variance analysis test) استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس یک راهه و چند راهه تحلیل شد که حاکی از معناداری تفاوت نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه در استرس ادراک شده, برخی طرح‌واره‌های شناختی (محرومیت هیجانی, بیاعتمادی/ بدرفتاری, نقص/ شرم, شکست, ایثار و بازداری هیجانی) وحس انسجام است (0/05>p).
نتیجه‌گیری: بدین معنا که مداخله‌ی مدیریت استرس به کاهش استرس, اصلاح بعضی طرح¬واره‌های شناختی و نیز افزایش حس انسجام دانشجویان پراسترس منتهی شده است.

لینک کمکی