دانلود فایل word مقاله نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی :


تعداد صفحات :16

هدف: مشکلات شناختی اختلالات طیف اوتیسم, بر ابعاد مختلف پردازش اطلاعات و ادراک زمان تأثیر می‌گذارد. در این مطالعه, ادراک زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با برخی کارکردهای اجرایی (برنامه‌ریزی و حافظه‌ ی کاری) سنجیده و ارزیابی می شود.
روش: در این پژوهش, تکلیف بازتولید زمان, آزمون حافظه‌ ی کاری فضایی و آزمون ستون کمبریج, با کنترل سن, برای 14 کودک مبتلا به اوتیسم و 14 کودک بهنجار اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر بین بازتولید زمان, حافظه ی‌کاری و برنامه‌ریزی رابطه ی معنا‌داری نشان داد. کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با گروه کنترل در هر سه تکلیف نقص نشان دادند. پس از ورود حافظه ی‌کاری و برنامه‌ریزی به عنوان متغیر همپراش, تفاوت آماری در ادراک زمان گروه ها همچنان معنا دار بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تأثیر اختلال اوتیسم بر ادراک زمان, حتی با کنترل اثر حافظه ی‌کاری و برنامه‌ریزی, معنا‌دار است. بنابرین, اختلال در کارکردهای اجرایی کودکان اوتیستیک نمی تواند نقص این کودکان را در ادراک زمان تبیین کند.

لینک کمکی